Business people shaking hands, finishing

השירותים שלנו

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מתן חוות דעת כלכליות/משפטיות

דיוני שומות

ביקורת דוחות כספיים

בדיקות נאותות

בחינת מבנה משפטי מתאים

תכנון מס

ייעוץ ושירותי ניהול לקרנות השקעה